You are here: Home กิจกรรม/ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภ.จว.แพร่ ตรวจราชการ
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ภ.จว.แพร่ ตรวจราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webmaster   
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 13:17 น.
พ.ต.อ.ธนยินทร์ เทพรักษา รอง ผบก.ภ.จว.แพร่
พร้อมคณะตรวจราชการ...ที่ สภ.เด่นชัย
       วันนี้ (19 เมษายน 2556) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ธนยินทร์  เทพรักษา 
รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ ได้มาตรวจราชการ ตามแบบการตรวจ "แบบตรวจแนว
ทางการขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ"10 สั่งการ 
       โดยมี
1.ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า    ผู้จำหน่ายราย
ใหญ่และรายย่อยในชุมชนตลอดจนนำมาตรการยึดทรัพย์มาใช้กับผู้เกี่ยวข้องทุก
ราย โดยยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม
3.ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อ
การปฏิบัติงานของตำรวจโดยการจัดระเบียบสังคมและควบคุมอบายมุขผิด
กฎหมายในพื้นที่
4.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อมีความพร้อมในการให้บริการ
และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
5.การปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมให้
ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในทุกมิติ
6.พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและสร้างค่านิยมให้มีความเป็นอยู่
ที่เรียบง่าย ประหยัด
7.เตรียมความพร้อมและเร่งรัดการดำเนินการด้านบุคลากร โครงสร้าง กฎ
ระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับและเป็นมาตรฐาน ใน
กรอบของอาเซียน
8.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้มีความพร้อมเพื่อเป็นเครื่อง
มือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติและบูรณาการ
การทำงานในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้
9.เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานเป็นทีมและมีเอกภาพ
10.จัดระบบและดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว
และข้าราชการตำรวจที่เกษียณ
อายุราชการแล้ว ให้มีสุขภาพพลานามัย  มีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบอาชีพเสริม
ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 14:48 น.
 
Hotels2thailand.com

ถวายพระพรออนไลน์

โครงการปณิธานความดี

Mobile Check point

การบริการภาครัฐระบบออนไลน์

ร้องเรียนแจ้งเบาะแส

ราคาน้ำมัน

ปฎิทินปีคริสต์ศักราช

<<  กรกฏาคม 2016  >>
 อา  จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส. 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ประชามติร่วมใจ

Radio Station

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191

มุมดาว์นโหลด

กระดานสนทนาออนไลน์

บุคคลที่ออนไลน์


Powered by Discussions

โพลส์ที่ผ่านมา

บุคคล ที่เข้ามาโพสต์
ชั่วโมงที่แล้ว:   4h   8h   12h   24h
Powered by Discussions