Copyright 2018 - Custom text here

ขอบเขตรับผิดชอบ : แบ่งเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง  เขตรับผิดชอบ 4 ตำบล42 หมู่บ้าน  มีจำนวนประชากร 31,033 คน  

                          ตำรวจ  131  นาย  อัตราส่วนตำรวจ 1 นาย   ต่อประชากร   237  คน  ต่อพื้นที่    2.50   ตารางกิโลเมตร

                      แสดงข้อมูลทั่วไปของเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง

ตำบล พื้นที่ (ตร.กม.) จำนวนหมู่บ้าน  /ครัวเรือน จำนวนประชากร (คน) รวม
หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง
เด่นชัย 34.648   11  4,947 6,064  6,015  12,079 
แม่จั๊วะ 58.25  10  3,195  3,616  3,743  7,359 
ปงป่าหวาย 28.48  1,930  2,617  2,605  5,222 
ไทรย้อย 226.30  12  2,527  3,239  3,134  6,373 
รวม 347.678 42 12,599 15,536 15,497 31,033

 

f t g